Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Wydarzenia

Do 11.01.2013 r. – spływały pytania od zainteresowanych Oferentów przygotowujących wnioski wstępnej kwalifikacji w przetargach nieograniczonych dla kontraktów na roboty B3-1 i B3-2 (dla Komponentu B3 – Kanał przerzutowy Odra-Widawa) prowadzonych zgodnie z wytycznymi Banku Światowego.

W grudniu 2012r. – spływały pytania od zainteresowanych Oferentów przygotowujących wnioski wstępnej kwalifikacji w przetargach nieograniczonych dla kontraktów na roboty B3-1 i B3-2 (dla Komponentu B3 – Kanał przerzutowy Odra-Widawa) prowadzonych zgodnie z wytycznymi Banku Światowego termin na składanie pytań upłynie 11 stycznia 2013 r.

13.12.2013r. – w „Gazecie Prawnej” oraz na stronach internetowych UNDB i dgMarket, jak również w kolejnych dniach w BZP oraz DUUE ukazały się ogłoszenia dot. rozpoczęcia procesu wstępnej kwalifikacji Oferentów w postępowaniach przetargowych dla kontraktów na roboty B3-1 i B3-2 (dla Komponentu B3 – Kanał przerzutowy Odra-Widawa) prowadzonych zgodnie z wytycznymi Banku Światowego dla zamówień realizowanych na podstawie środków z pożyczek Banku Światowego, w ramach międzynarodowego przetargu konkurencyjnego (ICB), dwuetapowego, ze wstępną kwalifikacją oferentów.

29.11.2012r. – w „Gazecie Wrocławskiej” oraz na stronach internetowych DZMiUW i Programu dla Odry ukazały się ogłoszenia dot. udostępnienia do wglądu wszystkim zainteresowanym PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu na roboty B3-2 „Odcinek: Rzeka Widawa od mostu kolejowego (ul. Krzywoustego) do ujścia do rz. Odry” realizowanego w ramach Projektu Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego (Komponent B3). Zawiadomienia rozesłano również do Rad osiedli i władz Gmin, na terenie których realizowane będzie to przedsięwzięcie. Dodatkowo na stronach WWW: www.dzmiuw.wroc.pl lub www.programodra.pl zamieszczono te dokumenty w języku polskim i angielskim z możliwością ich pobrania. Spotkanie z zainteresowanymi tą tematyką osobami odbędzie się 04.01.2013 r.

27.11.2012r. – w „Gazecie Wrocławskiej” oraz na stronach internetowych DZMiUW i Programu dla Odry ukazały się ogłoszenia dot. udostępnienia do wglądu wszystkim zainteresowanym PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu na roboty B3-1 „Odcinek: Przelew Odra-Widawa do mostu kolejowego (ul. Krzywoustego)” realizowanego w ramach Projektu Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego (Komponent B3). Zawiadomienia rozesłano również do Rad osiedli i władz Gmin, na terenie których realizowane będzie to przedsięwzięcie. Dodatkowo na stronach WWW: www.dzmiuw.wroc.pl lub www.programodra.pl zamieszczono te dokumenty w języku polskim i angielskim z możliwością ich pobrania. Spotkanie z zainteresowanymi tą tematyką osobami odbędzie się 19.12.2012 r.

23.11.2012r. – do Banku Światowego zostały przesłane przez Biuro Koordynacji Projektu drogą e-mailową Materiały przetargowe wstępnej kwalifikacji dla kontraktów B3-1 i B3-2, dotyczące wyboru Wykonawców robót dla obiektów realizowanych w dolinie rzeki Widawy w celu uzyskania klauzuli „No objection”. Wydanie tej klauzuli jest niezbędne, aby opublikować ogłoszenia o rozpoczęciu naboru zgłoszeń potencjalnych oferentów zainteresowanych realizacją przedmiotowych robót.

18.11.2012r. – dla Planu Zarządzania Środowiskiem (projekt dokumentu) dla kontraktu B3-2, dotyczącego rzeki Widawy uzyskano klauzulę „No objection” Banku Światowego, co jest równoznaczne ze zgodą na upublicznienie tego dokumentu.

16.11.2012r. – dla Planu Zarządzania Środowiskiem (projekt dokumentu) dla kontraktu B3-1, dotyczącego rzeki Widawy uzyskano klauzulę „No objection” Banku Światowego, co jest równoznaczne ze zgodą na upublicznienie tego dokumentu.

Strony

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: