Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Geneza Projektu

Dorzecze Odry jest obszarem, gdzie często występują zjawiska powodziowe.

Wrocławski Węzeł Wodny znajduje się w centralnej części Dorzecza Odry od 241,5 km Odry w rejonie Blizanowic, do 266,9 km przy ujściu Widawy. Jest to unikalny w skali kraju zespół rzek, kanałów oraz urządzeń hydrotechnicznych. Zgodnie z pierwotnymi założeniami został zaprojektowany tak, aby bezpiecznie przeprowadzić kulminację fali o przepływie 2400 m3/s. Z odnotowanych czterech powodzi w XIX wieku i udokumentowanych dwunastu dużych powodzi XX wieku, największa wystąpiła w lipcu 1997 r. Zbadano przepustowość WWW i oszacowano ją na ok. 2315 m3/s, a przepływ fali kulminacyjnej w roku 1997 osiągnął 3640 m3/s. Powódź 1997 roku zweryfikowała te założenia WWW jako niewystarczające.

Skala oraz wielkość spowodowanych strat popowodziowych zmusiły Rząd RP do opracowania wszechstronnej strategii modernizacji systemu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry. Została ona opracowana w formie wstępnego Studium Wykonalności dla Programu – Odra 2006. w dniu 6 lipca 2001 r. uchwalona została przez Sejm RP Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry 2006”. (Dz.U. 01.98.1067 z dnia 12.09.2001r.), która poprzedzona była konsultacjami społecznymi w latach 1997-2001 r.

Przyjęty w ustawie Program obejmuje:

  • budowę systemu czynnego i biernego zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
  • ochronę środowiska przyrodniczego i czystości wód,
  • prewencyjne zagospodarowanie przestrzenne oraz renaturyzację ekosystemów,
  • zwiększenie lesistości,
  • utrzymanie i rozwój żeglugi śródlądowej,
  • energetyczne wykorzystanie wód.

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (POPDO) wspiera wdrażanie zadań przewidzianych w Programie dla Odry 2006.

Projekt składa się z dwóch podstawowych komponentów:

Komponent A . Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz- realizowany przez RZGW w Gliwicach,

Komponent B . Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego - realizowany przez DZMIUW (element B1, B3 oraz B5) oraz przez RZGW we Wrocławiu (element B2, B4 oraz B5),

a ponadto obejmuje:

Komponent C. Poprawa systemu osłony przeciwpowodziowej, monitorowanie, ocena i nadzór nad realizacją planu zarządzania środowiskiem i planu działań związanych z przesiedleniem - realizowany przez RZGW we Wrocławiu,

Komponent D. Zarządzanie projektem, pomoc techniczna i szkolenie.

W roku 2004 opracowany został dokument zatytułowany „Studium Wykonalności modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)”. Studium to wykonane zostało przez JV firm Jacobs (Wielka Brytania), Jacobs Gibb (Polska), Hydroprojekt Warszawa i Hydroprojekt Wrocław dla RZGW we Wrocławiu. Przedmiotowe studium wykonalności z 2004 r. obejmuje: budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny oraz modernizację systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych miasta Wrocławia na obszarze Wrocławskiego Węzła Wodnego. Realizacja tych zamierzeń ma na celu poprawę zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów usytuowanych na obszarze miasta Wrocławia oraz miejscowości zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie.

Zaktualizowane w roku 2011 przez Konsultanta DZMiUW (JV firm: Grontmij Polska Sp z o.o, Grontmij Nederland B.V., Sogreah Consultants SAS (Francja), Sogreah Polska Sp. z o.o., Ekoncetrum Sp. z o.o.) Studium Wykonalności zostało sporządzone jako element dokumentacji niezbędnej dla celów złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Funduszu Spójności na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Podstawowym celem Studium Wykonalności było wykazanie celowości i słuszności realizacji Projektu DZMiUW we Wrocławiu polegającego na Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego (przebudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia, etap I) oraz weryfikacja proponowanych rozwiązań technicznych w ramach POPDO w obszarze objętym działalnością i kompetencjami Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Inwestorami w procesie Modernizacji WWW realizowanymi zgodnie z założeniami przyjętymi w studium wykonalności („Studium wykonalności zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz oraz modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego”), wykonanym przez konsorcjum firm JE Jacobs, JE Jacobs GIBB, Hydroprojekt Warszawa i Hydroprojekt Wrocław w roku 2004 i kolejno aktualizacji Studium Wykonalności z roku 2011r. są:

  • Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu (DZMiUW we Wrocławiu)
  • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (RZGW we Wrocławiu)

Zakres działań prowadzonych przez DZMiUW we Wrocławiu obejmuje modernizację obwałowań Odry i budowę kanału ulgi Odra - Widawa. Ze względu na termin realizacji i możliwości wykorzystania środków finansowych zadania rozłożono na dwa etapy. Etap i obejmuje modernizację obwałowań Odry, a etap II obejmuje budowę kanału ulgi Odra-Widawa.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: