Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Cele projektu

Podstawowym celem Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry jest ochrona mieszkańców Dorzecza Odry przed utratą życia i uszkodzeniem mienia w wyniku intensywnych wezbrań powodziowych.

Będzie to osiągnięte poprzez:

  • redukcję szczytowego przepływu Odry i poprawę w ten sposób efektywności istniejącego systemu ochrony przeciwpowodziowej poprzez zbudowanie suchego zbiornika przeciwpowodziowego na Odrze w Raciborzu, co pozwoli na retencjonowanie wód powodziowych górnej Odry, będzie m.in. opóźniać moment wystąpienia szczytowych fal powodziowych przy ujściu Nysy Kłodzkiej i zmniejszy prawdopodobieństwo niekorzystnego nakładania się dwóch fal powodziowych,
  • zwiększenie przepustowości kanałów Odry biegnących na terenie i w okolicy Wrocławia.

Projekt zwiększy ochronę przeciwpowodziową dla ponad 2,5 mln ludności zamieszkującej szereg miast, m.in.: Racibórz, Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice, Opole, Brzeg, Oława czy Wrocław, a także wsi w trzech województwach: śląskim, opolskim i dolnośląskim.

Projekt w części dotyczącej modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW) obejmuje odbudowę i modernizację systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych Wrocławia. Jego celem jest poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów usytuowanych na obszarze miasta Wrocławia oraz miejscowości zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie.

Cel Projektu jest zgodny z:

  • celem strategii rozwoju Kraju – tj. poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej,
  • celami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia – tj. budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski,
  • celami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – tj. podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej,
  • Strategią Gospodarki Wodnej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: