Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

DZMiUW rozpoczął realizację robót budowlanych w ramach II etapu Projektu Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego

Projekt przewiduje realizację 37 obiektów budowlanych w ramach 2 kontraktów na roboty budowlane. Zakres prac obejmuje min.:

  • budowę nowych obwałowań na długości 33,7km;
  • przebudowę obwałowań na długości 4,8km;
  • rozbiórkę istniejących obwałowań na długości 7,3km;
  • budowę 1 jazu klapowego na przelewie kanału Odra –Widawa;
  • przebudowę 5 drogowych obiektów mostowych przecinających dolinę Widawy (most Strachociński, mosty Krzywoustego, most Widawski, most Pęgowski, estakada w ciągu drogi krajowej S5);  
  • przebudowę 1 kolejowego obiektu mostowego (most Strachociński).

Projekt realizowany jest na obszarze o zróżnicowanym sposobie użytkowania. Zgodnie z zasadami poszanowania środowiska przyjęty do realizacji wariant jest wariantem prośrodowiskowym, czyli takim, który uwzględnia ochronę obszarów cennych przyrodniczo przy jednoczesnym prowadzeniu działań minimalizujących i kompensacyjnych pod ścisłym nadzorem przyrodniczym po stronie Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu i Inwestora.

Rozpoczęcie robót na mocy pozwoleń na realizację inwestycji przeciwpowodziowych, wiąże się z koniecznością przygotowania terenu inwestycji m. in. również usunięcie drzew, które uniemożliwiają przeprowadzenie robót budowlanych. Tereny wykorzystywane pod realizację projektu to lasy, łąki, tereny bagienne, tereny rolnicze, oraz obszary przekształcone antropogenicznie (obiekty infrastrukturalne: drogi, tory kolejowe PKP, linie energetyczne oraz inne elementy uzbrojenia, w tym obiekty ochrony przeciwpowodziowej). Projekt ingeruje w obszary o różnym stopniu pokrycia szatą roślinną, w tym obszary cenne przyrodniczo, co skutkuje wskazaniem  ściśle kontrolowanych warunków wykorzystania terenu, zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji. Ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych.

Wydana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu (RDOŚ) decyzja środowiskowa ściśle określiła warunki realizacji. Wycinkę drzew i krzewów Wykonawcy zobowiązani są ograniczyć do niezbędnego minimum i przeprowadzić w okresie od października do końca lutego. Wycinki poprzedzane są kontrolą specjalistów entomologa i chiropterologa, badających ewentualną obecność chronionych gatunków chrząszczy oraz nietoperzy. W przypadku stwierdzenia takich siedlisk, Wykonawcy zobowiązani są do pozyskania decyzji ekspertów RDOŚ w sprawie dalszego toku postępowania. Wszystkie  drzewa i krzewy, które nie będą wycinane zostaną przez Wykonawców zabezpieczone przed przypadkowym zniszczeniem.
W ramach projektu zgodnie z decyzją środowiskową zostaną przeprowadzone kompensacje przyrodnicze. Obejmą one m.in. takie działania jak odtworzenie łąk, wykonanie nowych zbiorników wodnych dla płazów oraz odtworzenie lasu łęgowego w rejonie  Świniar.

Przez cały okres realizacji inwestycji prowadzony będzie przez specjalistów stały nadzór przyrodniczy nad prawidłową realizacją działań łagodzących i minimalizujących negatywne oddziaływania w odniesieniu do chronionych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków flory i fauny. Wszelkie działania środowiskowe wypełniające decyzję środowiskową i Plan Zarządzania Środowiskiem będą raportowane i przedkładane Inżynierowi, Inwestorowi i RDOŚ. Raporty przekazywane będą również do Banku Światowego, który także trzyma pieczę nad prawidłową i zgodną z zasadami polityk środowiskowych Banku realizacją Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry, w ramach którego realizowany jest Projekt Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: